06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

In het regeerakkoord is opgenomen dat er meer ruimte komt voor experimenten met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om buitenrechtelijke geschillenbeslechting zoals mediation uit te breiden.