06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Het ontslagrecht voor ambtenaren verschilt (nu nog) sterk van dat van de “gewone werknemer”. Ambtenaren vallen namelijk niet onder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) maar onder die van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat heeft tot gevolg dat ambtenaren bezwaar en (hoger) beroep kunnen instellen tegen besluiten van hun werkgever.

De ontslaggronden voor de ambtenaar zijn limitatief geregeld in de Rechtspositieregelingen zoals de CAR/ UWO en het Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement (ARAR). Ambtelijke werkgevers dienen zich aan de in de Awb verankerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur te houden. Besluiten moeten op grond daarvan zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd zijn er moet een belangenafweging hebben plaatsgevonden.

Een ambtelijke aanstelling kan eindigen:
  • Wegens het einde van de bepaalde tijd van de aanstelling
  • Wegens functionele ongeschiktheid
  • Wegens ziekte of gebrek
  • Wegens reorganisatie
  • Wegens andere gronden
  • Wegens disciplinair ontslag al dan niet voorwaardelijk

Bureau Kortdaad kan u helpen indien uw medewerker ontslagen moet worden of indien er een disciplinaire maatregel opgelegd moet worden.

Ook ambtenaren worden ziek. Indien daarbij problemen ontstaan kan Bureau Kortdaad u eveneens met deskundige rechtshulp bijstaan. Hetzelfde geldt als u door een van uw ambtenaren in een procedure wordt betrokken.

Neem voor vragen over ambtenarenrecht vrijblijvend contact op met Bureau Kortdaad en bespreek wat zij voor u kan doen. Het eerste halfuur is gratis.