06-53808643 Postbus 50011 9400 LA Assen info@kortdaad.nl

Daadkrachtige Rechtshulp

Afspraak maken

Het gesloten stelsel van ontslaggronden wordt versoepeld: werkgevers mogen voortaan een optelsom maken van diverse ontslaggronden, bijvoorbeeld verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsrelatie optellen bij slecht functioneren.

De transitievergoeding gaat omlaag voor mensen die al lange tijd in dienst zijn. Wel kan daar een extra ontslagvergoeding bovenop komen. Deze bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding.

Werknemers krijgen eerder dan na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding

Duur tijdelijke dienstverbanden wordt verruimd naar drie jaar.

Voor langjarige contracten of voor dienstverbanden waarbij meteen een vast contract wordt gegeven, wordt de maximaal toegestane proeftermijn langer.

De periode dat een werkgever het loon moet doorbetalen van een zieke werknemer wordt verkort. In de toekomst hoeven kleine werkgevers nog slechts 1 jaar het loon door te betalen. Dat is momenteel nog twee jaar. Het tweede jaar wordt voortaan gefinancierd door kleine werkgevers gezamenlijk een premie te laten betalen. Deze maatregel geldt uitsluitend voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers. Voor grotere bedrijven blijft de termijn van twee jaar van kracht.

In het regeerakkoord is opgenomen dat er meer ruimte komt voor experimenten met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om buitenrechtelijke geschillenbeslechting zoals mediation uit te breiden.

Terugvordering, vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel

Terugvordering bovenwettelijke uitkering volgens Centrale Raad van beroep niet onrechtmatig nu deze bij ontslag heeft ingestemd om tegen betaling van een bedrag van € 125.000,- af te zien van het aanvragen van een bovenwettelijke uitkering. Geen sprake van schending van het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel.